คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttp://www.lovethailand.biz/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(25)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(3)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานทางศาสนา ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น การอาราธนาศีลและสมาทานศีลในวัด และการละหมาดในมัสยิดอิสลาม เป็นต้น
 
ศาสนาพุทธมีศาสนสถานสำคัญ คือ วัด โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ในวัดมี โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เมรุ หอสวดมนต์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถูป เป็นต้น เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่พำนักของพระภิกษุ เและเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบไหว้บูชา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ วัดที่ยังไม่ได้วิสุงคามสีมาเรียกว่า สำนักสงฆ์
 
ศาสนาคริสต์มีศาสนสถานสำคัญ คือ โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำการนมัสการพระเป็นเจ้าหรือเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีศาสนสถานประเภทอื่น ๆ อีก เช่น บาซิลิกา อาสนวิหาร โบสถ์น้อย อาราม คอนแวนต์ เป็นต้น
 
ศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลาม คือ มัสยิด โดยชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่การละหมาด การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอานและศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนัก โดยที่จะต้องรักษามารยาทของมัสยิด เช่นการไม่คละเคล้าระหว่างเพศชายและหญิง การกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติห้ามของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล
 
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู เรียกว่า เทวสถาน เทวาลัย หรือ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งมักสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปราสาทหิน ปรางค์ เป็นต้น ในประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นเทวสถานหลัก
 
ศาสนสถานในศาสนาซิกข์ เรียกว่า "คุรุทวารา" โดยถือว่าวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 
ศาสนสถานในลัทธิอนุตตรธรรม เรียกว่า "สถานธรรม" ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ ทั้งสถานธรรมในครัวเรือนและสถานธรรมส่วนรวม แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า "เจ้าตำหนักพระ"
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดคูหาสวรรค์

วัดคูหาสวรรค์
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดวัง

วัดวัง
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
เขาหลักโค

เขาหลักโค
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดเขียนบางแก้ว

วัดเขียนบางแก้ว
(จ.พัทลุง อ.เขาชัยสน)
เขาหลักไก่

เขาหลักไก่
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดเขาอ้อ

วัดเขาอ้อ
(จ.พัทลุง อ.ควนขนุน)
วัดเขาเจียก

วัดเขาเจียก
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดควนปรง

วัดควนปรง
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดอัมพวนาราม

วัดอัมพวนาราม
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดป่าลิไลย์

วัดป่าลิไลย์
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดบ้านสวน

วัดบ้านสวน
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดนาโอ่

วัดนาโอ่
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดเขาแดงตะวันออก

วัดเขาแดงตะวันออก
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดตะโหมด

วัดตะโหมด
(จ.พัทลุง อ.ตะโหมด)
วัดถ้ำพระ

วัดถ้ำพระ
(จ.พัทลุง อ.เขาชัยสน)
วัดสุนทราวาส

วัดสุนทราวาส
(จ.พัทลุง อ.ควนขนุน)
วัดควนอินทร์นิมิตร

วัดควนอินทร์นิมิตร
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดโคกมะม่วง

วัดโคกมะม่วง
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดธาราสถิตย์ (วัดเต่า)

วัดธาราสถิตย์ (วัดเต่า)
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)
วัดโคกแย้ม

วัดโคกแย้ม
(จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง)