โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ  บ้านแปกแซม

โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม

โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ  บ้านแปกแซม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ  บ้านแปกแซม เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ เยี่ยมทรงราษฎรบ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และทอดพระเนตรสวนมันอะลู
 
ซึ่งอยู่ห่างากบ้านแปกแซมไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร ทรงพบว่าพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยหกหลวง ห้วยนายาวและห้วยนาอ่อน ซึ่งไหลลงสู่น้ำแม่แตง พื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางทำไร่มันอะลู ไร่เผือกและสวนลิ้นจี่ มีแนวโน้มจะถูกแผ้วถางมากขึ้นเรื่อย ๆ
 
ตามการเพิ่มของจำนวนประชากรในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบ ได้แก่บ้านแปกแซม บ้านหินแตว บ้านหลักแต่ง และบ้านเปียงหลวง นอกจากนี้หมู่บ้านดังกล่าว ยังเป็นพื้นที่ชายแดน ล่อแหลมต่อการเกิดปัญหาของยาเสพติดและผลกระทบจากการจัดระเบียบชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ
 
จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งสถานีสาธิตและถ่ายถอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ให้คืนสภาพสมบูรณ์ดังเดิม เพื่อเป็นแหล่งน้ำลำธารแก่ราษฎรได้ใช้อุปโภค/บริโภค รวมทั้งใช้ในการเกษตรต่อไป โดยสรุปประเด็นสำคัญของพระราชเสาวนีย์ คือ
 
1.ให้พัฒนาด้านการเกษตร โดยมีสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่ราษฎรที่มาทำงานในสถานี ฯ เมื่อมีความรู้แล้วขยายผลเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านโดยเน้นให้ราษฎรนำไปปฎิบัติในพื้นที่ทำกินของตนเอง
 
2.ให้พัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
 
ที่ตั้งของโครงการ สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม ตั้งอยู่พิกัด MB 6582  หมู่ที่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,300 เมตร ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 700 เมตร เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ภายหลังได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยขอบเขตพื้นที่สถานีฯ ได้กันออกจากเขตอุทยานเรียบร้อยแล้ว
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศพม่า ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหลังแต่ง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง
 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพของราษฏรในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้ในการบริโภค อุปโภค และการเกษตรกรรมในพื้นที่
 
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำสร้างความชุ่มชื้นครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย เพื่อจัดระเบียบชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มศักยภาพเรื่องความพอเพียงของราษฏรให้ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่เดือดร้อน และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย
 
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่สถานี ฯ ลักษณะเป็นพื้นที่เขาสูงลาดชัน มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยหกหลวง ห้วยนายาว และห้วยนาอ่อน
 
ลักษณะภูมิอากาศ ในห้วงฤดูหนาว เดือน ธันวาคม ถึง มกราคม อากาศจะหนาวจัด ส่วนฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน อากาศจะร้อนจัด และฤดูฝน ฝนตกชุกและจะตกหนัก
โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ  บ้านแปกแซม Map โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม
Last Update Last Update: 1 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)