บ้านสันก้างปลา

บ้านสันก้างปลา

บ้านสันก้างปลา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ้านสันก้างปลา เป็นหมู่บ้านชาวไทเขินแห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุยาวนานกว่า 200 ปี ชาวไทเขินที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันเป็นกลุ่มใหญ่ คือบ้านทรายมูล บ้านหัวทุ่ง บ้านร้อง และบ้านม่วงม้า
 
ส่วนบ้านสันก้างปลานั้น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง ด้านทิศเหนือหมู่บ้านเป็นบริเวณทุ่งนา ด้านทิศใต้ติดกับบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านสันโค้งหมู่ที่ 4 และทิศตะวันตกติดกับบ้านทรายมูลหมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล  
 
บ้านสันก้างปลา ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอสันกำแพงประมาณ 2 กิโลเมตรไปตามเส้นทางอำเภอแม่ออน การคมนาคมถนนในหมู่บ้านสามารถติดต่อกับหมู่บ้านอื่นได้ตลอดทั้งปี มีถนนที่สามารถเข้าสู่หมู่บ้านได้ 3 ทาง คือ ทางเหนือมาจากบ้านร้อง ทางด้านใต้มาจากบ้านหัวทุ่ง
 
ทางด้านตะวันตกมาจากบ้านทรายมูลเป็นถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท 4035 เส้นทางสายสันกำแพง–แม่ออน สายหลักที่เป็นเขตติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1006 แหล่งภูมิปัญญาของชาวไทยเขิน ได้แก่ การทอผ้าพื้นเมือง ปัจจุบันผ้าดังกล่าวได้เป็นชิ้นงานที่สร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
บ้านสันก้างปลา Map บ้านสันก้างปลา Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านสันก้างปลา
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)