ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน

ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน

ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Prachuap Khiri Khan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ก่อเกิดจากศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนคนพอเพียงบ้านสายเพชร ที่ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตกิน-อยู่ตาม อัธภาพ มีความเอื้ออารีต่อกัน และต้องการเผยแพร่แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกฝน
 
และนำไปปฏิบัติสืบทอดขยายผลอย่างยั่งยืน จึงเริ่ม เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทำเป็นแหล่งเรียนรู้ตัวอย่าง นำมาปรับใช้ในชุมชนอาทิ เช่น การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ การเลี้ยงหมูหลุม เตาถ่านน้ำส้มควันไม้ ฯลฯ
 
ทั้งนี้เน้นหลักการพึ่งตนเอง เพื่อความ พออยู่ พอใช้ และพอกิน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินตามพ่อ ด้วยหลักการพอเพียง และรับฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินงานชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยปีละประมาณ 4-6 รุ่น ๆ ละ 50 คน ในการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมต้องพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้วย (ประมาณรุ่นละ 3 คืน หรือตามระยะเวลาในช่วงการฝึกอบรม)
 
ปัจจุบันบ้านสายเพชรได้กำหนดฐานเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและนำไปใช้ จำนวน 8 ฐาน ดังนี้ 1. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อพัฒนาอาชีพ โดย นางพิน กันเกตุ 2. ฐานเรียนรู้อุตสาหกรรมโคนมในครัวเรือน โดย นายณัฐพล แก้วแดง ซึ่งปัจจุบัน ฐานเรียนรู้ฐานนี้ หันมาทำแก๊สจากมูลสัตว์ใช้เองภายในครัวเรือน โดยใช้สำหรับก๊าซหุงต้ม และเป็นไฟส่องสว่าง
 
3. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม โดย นายมนู อยู่ยงค์ 4. ฐานเรียนรู้การแปรรูปสับปะรดสี่รด โดย นางชูชีพ อยู่ยงค์ 5. ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน งานพันมือ (พันลวดเป็นรูปสัตว์สำหรับปลูกต้นไม้, เผาถ่านและทำน้ำส้มควันไม้) โดย นายจง นิืยมพลอย 6. ฐานเรียนรู้พลิกฟื้นปฐพี คืนชีวิตให้แผ่นดิน (ทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ำชีวภาพ, น้ำหมักไล่แมลง) โดย นายสมคิด ลักยิ้ม 7. ฐานเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ โดย นายเอี่ยม แสนสบาย 8. ฐานเรียนรู้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย นายจรูญ นันทเกษตร
 
การเดินทาง โดยรถยนต์จาก ถนนเพชรเกษม บริเวณหลัก กม. ที่ 403 เลี้ยว ซ้ายเข้าถึงบริเวณเชิงเขาซึ้งเป็นพื้นที่ราบระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางสลับกับถนนลูกรัง สามารถเดินทางได้ตลอดปี สอบถามข้อมูลได้ที่ นายทนงศักดิ์ ประกอบปราณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร โทร.086-1784749
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(19/192)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(7)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(11)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(20)

Islands Islands(5)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)