อ่างเก็บน้ำพระงาม

อ่างเก็บน้ำพระงาม

อ่างเก็บน้ำพระงาม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lop Buri attractions

Attractions in Thailand

อ่างเก็บน้ำพระงาม เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การบินทหารบก มีเนื่อที่ประมาณ 100 ไร่เศษ ระยะทางรอบอ่างประมาณ 1,800  เมตร  สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 450,000 ลูกบาศก์เมตร ศบบ.   
 
ใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในการแก้ปัญหาการอุปโภคและบริโภคของทางราชการและผู้ซึ่งอาศัยอยู่ใน ศบบ. นอกจากนั้นแล้วศูนย์การบินหทารบก ยังใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำพระงามเป็นพื้นที่ในการสาธิตแสดง การบินให้คณะต่าง ๆ  
 
ซึ่งเข้ามาเยี่ยมชมกิจการได้รับชมโดยใช้พื้นที่ในอ่างเก็บน้ำสาธิตการใช้อากาศยาน (ฮท.47) บินลงน้ำทางยุทธวิธีด้านหลังอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่เป็น พื้นที่ส่งลงของอากาศยาน ประเภทปีกหมุนและลึกเข้าไปจะเป็นบริเวณทิวเขาพุคา ใช้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศของ อากาศยานประเภทปีกหมุนและลึกเข้าไปเป็นบริเวณทิวเขาพุคา ใช้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ ของอากาศยาน
             
บริเวณทางขึ้นสันอ่างเก็บน้ำมีศาลาเอนกประสงค์สร้างไว้ เพื่อต้อนรับคณะที่เข้ามาเยี่ยมชมการแสดง การบินชื่อว่า "ศาลาวิพิธทัศนา" สร้างขึ้นในสมัยที่ พลตรี นิพนธ์ ไชยะบุรินทร์ เป็นผู้บัญชาการ ศบบ. และมีการปรับปรุงในสมัยที่ พล.ต..อุดมศักดิ์ ม่วงศรีงาม เป็นผู้บัญชาการ ศบบ.
             
ต่อมาระยะหลังบริเวณอ่างเก็บน้ำ เกิดการตื้นเขิน ศูนย์การบินทหารบก จึงจัดทำโครงการ พัฒนา ขุดลอก พื้นที่อ่างเก็บน้ำพระงามหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุด เมื่อ ต.ค.48 ได้จัดทำโครงการไปยังเทศบาล ตำบล เขาพระงาม เพื่อของบประมาณในการขุดลอกและปรับปรุงพื้นที่มาจนกระทั่งปัจจุบัน
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำพระงาม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(10)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(5)

Caves Caves(3)

Flower Field Flower Field(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)