มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pathum Thani attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2539 โดย คุณชวน และคุณมานี ชวนิชย์ โดยมีปณิธานที่มุ่งจะขยายโอกาสด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานะทางเศรษฐกิจสังคม
 
ซึ่งในระยะเริ่มแรกเปิดสอนในสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรี 3 คณะ และปริญญาโท 1 สาขาวิชา ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ขยายการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันเปิดสอนในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
 
รวมทั้งสิ้น 32 สาขาวิชา คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะการบิน, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิเทศศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ในช่วงแรกของการดำเนินการ มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน เพื่อการผลิตบัณฑิตรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงได้มุ่งเน้นในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ ต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้บรรลุผลเป็นที่น่าพอใจ คือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้งานทำภายในหนึ่งปีนับจากสำเร็จการศึกษา ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปี
Website Website: www.eau.ac.th
Tel Tel: 025771028
Fax Fax: 025771023
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Map มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Map
University Category: University
Private University Group: Private University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttp://www.lovethailand.biz/

University University

Private University Private University(7)

http://www.lovethailand.biz/Muang Pathum Thani(2)

http://www.lovethailand.biz/Klong Luang(1)

http://www.lovethailand.biz/Thanya Buri(2)

http://www.lovethailand.biz/Lam Luk Ka(1)

http://www.lovethailand.biz/Sam Khok(1)